Moble sucks

vinebox:

White girls Vs Black girls being accused of talking shit

(via phreshintellect)

laurents-thigh:

thekarnz:

Via Fabiano Carvalho Lopes

JSDJAKFBASHFSAKJHDfkjsajfkhakjlshfKKFUDOH

lady-zu:

gustavomagoo ig (4)

(via laurents-thigh)

lady-zu:

gustavomaoo (3)

(via laurents-thigh)

Le boss
LAURENT !

(Source: turnsupforthis, via laurents-thigh)

lady-zu:

phelipeyoung ig

(via laurents-thigh)

fer-dy:

patygpacheco ig

Love €#%^*

(via laurents-thigh)

lady-zu:

it_malu ig

(via laurents-thigh)

lady-zu:

it_malu ig

(via laurents-thigh)